Ikäihmisten palvelut

Halutessanne tietoa palveluista PoSan toiminta-alueella yli 65 vuotiaille, ottakaa yhteyttä palveluneuvojaan.
Yhteystiedot: puhelin 044 772 7560.

Satakunnan suunnitelma ikäihmisten yhteensovitetusta palvelukokonaisuudesta
2019–2025- (2030)

Kaikissa ikäihmisten palveluissamme pyrimme asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen. Tavoitteenamme on estää asiakasta joutumasta liian raskaiden palveluiden piiriin ennenaikaisesti. Toiminnassamme korostuu kuntouttava työote ja asiakkaan omatoimisuuden tukeminen ja kannustaminen.

Asiakkaat tulevat palveluiden piiriin palveluohjauksen kautta. Asiakas/ omainen/läheinen voi ottaa yhteyttä suoraan palveluneuvojaan tai kotihoidon palveluohjaajiin, jotka avustavat asiakasta hakuprosessissa.

 • Kotiin annettavien palveluiden osalta riittää pyyntö palveluohjaajalle, joka sopii asiakkaan kanssa palveluohjauskäynnin. Käynnillä on mahdollista olla mukana myös omainen/muu asiakkaan asioiden hoitaja, jos asiakas antaa siihen luvan. Asiakkaan kuuleminen tapahtuu palveluohjauskäynnillä.
 • Palveluohjauksen perustehtävänä on tunnistaa asiakkaiden palvelutarpeet, arvioida tarpeita ja määritellä sen jälkeen asiakkaan tarvitsemien palveluiden kokonaisuus hoito – ja palvelusuunnitelmaan.
 • Mikäli asiakas täyttää palveluiden piiriin tulon kriteerit, asiakkaalle aloitetaan palvelut sopimuksen mukaan.
 • Asiakkaan palvelutarpeen määrittelyssä käytetään Gerontologisen kokonaisarvioinnin mittaristoja yksilölliset tarpeet huomioon ottaen.
 • Sosiaalipalvelujen piiriin kuuluvat mm. vammaispalvelulain mukaiset asunnon muutostyöt, asuntoon liittyvät välineet ja laitteet, henkilökohtainen apu, sosiaalihuoltolain tai vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu. Yhteydenotot oman palvelualueen aikuissosiaalipalveluihin tästä yhteystietoihin

Ikäihmisten palveluihin kuuluvat:

TOIMINTAKYKYÄ YLLÄPITÄVÄT PALVELUT

 • Omaishoidon tuki yli 65-vuotiaille koko PoSan alueelle. Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen palvelu, joka tarkoittaa sitä, että tukea voidaan myöntää kriteerit täyttävälle henkilölle vuosittain vahvistettavan määrärahan suhteessa. Omaishoidontuen hakemus yli 65-vuotiaille löytyy www.eposa.fi kohdasta lomakkeet -> Vanhuspalvelut
 • Ikääntyneille suunnattu kuntouttava päivätoiminta. Hakemus ikäihmisten kuntouttavaan päivätoimintaan löytyy: www.eposa.fi kohdasta lomakkeet -> Vanhuspalvelut
 • Yhteystiedot

KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT

 • Koko PoSan alueelle. Asiakasta lähin oleva tiimi hoitaa.
  • kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhdistetyt palvelut
  • kotihoidon tukipalvelut
  • omais-ja perhehoito yli 65-vuotiaille

(Seniorineuvola sekä omaishoidontuki alle 65 -vuotiaat ovat siirtyneet aikuispalveluihin)

Yhteystiedot

ASUMISPALVELUT

Asiakkaiden sijoittuminen palveluasumiseen tapahtuu SAP -ryhmän lausunnon perusteella. Lähtökohtana yksiköihin sijoittumiselle on, että kaikki mahdollinen kotona asumista tukeva palvelu on arvioitu ja toteutettu. Ensisijainen tavoite on aina selvittää avohoidon mahdollisuudet palveluiden järjestämisessä. Kotihoitoa pyritään järjestämään tehostetusti ennen pysyvää asumispalvelupaikkaa.

 • Tehostetun palveluasumisen yksiköt ovat kaikissa PoSan kuudessa jäsenkunnassa.
 • Uusia laitoshoidon paikkoja ei enää järjestetä.
 • Palvelua voidaan täydentää ostopalvelulla.

Yhteystiedot

IKÄIHMISTEN SOSIAALIPALVELUJEN ODOTUSAJAT Vanhuspalvelulain edellytys on, että kunnat julkaisevat puolivuosittain tiedot odotusajoista, eli siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut (26 §).

Odotusajat ikäihmisten palveluihin PoSassa 1.7. – 31.12.2021

Ikäihmisten palveluiden omavalvontasuunnitelmat

Ikääntyneen palveluopas

Yksityisiä palveluntuottajia

Omaishoidon tuen toimintaohje 2022