Ikäihmisten palvelut

PÄIVITETTY VIERAILUOHJE 4.3.2021 

Läheisten vierailut PoSan ikäihmisten palveluiden ympärivuorokautisissa yksiköissä olevien asiakkaiden luona           

 

Asumispalveluyksikössä vierailtaessa huomioidaan seuraavia asioita:

 • Oireettomat läheiset voivat vierailla rajoitetusti tapaamassa ikäihmisten palveluiden ympärivuorokautisissa yksiköissä olevia asiakkaita. Asiakkaan luona voi olla korkeintaan kaksi vierailijaa kerrallaan.
 • Asumispalveluyksiköiden vierailuaika on joka päivä klo. 13.00 – 16.00
 • Vierailijoiden tulee soittaa yksikköön etukäteen ja sopia vierailusta henkilökunnan kanssa. Samalla henkilökunta antaa ohjeita käsihuuhteen ja tarvittavien suojaimien käytössä, kirurginen suunenäsuojus tulee olla mukana vierailulle tultaessa. On muistettava huolehtia kahden metrin turvavälin säilymisestä sekä asiakkaisiin että henkilökuntaan. Vierailijan tulee noudattaa hänelle annettuja ohjeita ja vierailuajan pituus max. 30 min.
 • Vierailulle tullaan vain terveenä ja oireettomana. Vierailut eivät ole sallittuja, jos vierailijalla on lieviäkin tartuntataudin oireita, kuten kuumetta, yskää, nuhaa, kurkku- tai lihaskipua, haju- tai makuaistin muutoksia tai ripulia. Jos tällaisia oireita ilmenee, tulee hakeutua koronavirustestiin ensisijaisesti omaan terveyskeskukseen tai työterveyshuoltoon.
 • Poikkeustilanteissa kuten kriittisesti sairaiden ja saattohoidossa olevien asiakkaiden luona vierailu sovitaan erikseen, tällöin noudatetaan annettuja ohjeita.
 • Vierailijan nimi ja asuinpaikkakunta kirjataan asumisyksikössä ylös.
 • Vieraillessa läheinen ei liikuskele yhteisissä tiloissa, vaan henkilökunta saattaa hänet suoraan asiakkaan omaan huoneeseen suojautuneena ohjeiden mukaisesti.
 • Henkilökunta ohjeistaa läheistä soittamaan tarvittaessa apua puhelimella tai asukkaan hälytysrannekkeella. Vierailun päätyttyä henkilökunta saattaa läheiset pois asukashuoneesta ja osastolta.
 • Ei fyysistä kontaktia vierailija-asiakas, ei halausta, ei kättelyä. Vierailujen aikana ei ole mahdollista nauttia tuliaisia, ne tulee jättää henkilökunnalle, joka tarjoilee ne asiakkaalle myöhemmin.
 • Vierailulle ei ole suositeltavaa tuoda alle kouluikäistä lasta, näin pystymme takaamaan sekä lasten että asiakkaan turvallisuuden.
 • Toimintayksikön henkilökunta vastaa vierailujen toteuttamisesta ja vierailulle ei välttämättä voi aina tulla.
 • Mikäli alueellinen Covid-19 tilanne muuttuu ratkaisevasti huonompaan suuntaan, palataan tapaamishuonekäytäntöön. Kiitos, että toimitte yhteistyössä kanssamme asiakkaiden ja hoitajien parhaaksi.

Lisätietoja antavat:

Salli Vuori 040 652 4237
Ylilääkäri Margit Seppälä 044 577 3200

 

Halutessanne tietoa palveluista PoSan toiminta-alueella yli 65 vuotiaille, ottakaa yhteyttä palveluneuvojaan.
Yhteystiedot: puhelin 044 772 7560.

Satakunnan suunnitelma ikäihmisten yhteensovitetusta palvelukokonaisuudesta
2019–2025- (2030)

Kaikissa ikäihmisten palveluissamme pyrimme asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen. Tavoitteenamme on estää asiakasta joutumasta liian raskaiden palveluiden piiriin ennenaikaisesti. Toiminnassamme korostuu kuntouttava työote ja asiakkaan omatoimisuuden tukeminen ja kannustaminen.

Asiakkaat tulevat palveluiden piiriin palveluohjauksen kautta. Asiakas/ omainen/läheinen voi ottaa yhteyttä suoraan palveluneuvojaan tai kotihoidon palveluohjaajiin, jotka avustavat asiakasta hakuprosessissa.

 • Kotiin annettavien palveluiden osalta riittää pyyntö palveluohjaajalle, joka sopii asiakkaan kanssa palveluohjauskäynnin. Käynnillä on mahdollista olla mukana myös omainen/muu asiakkaan asioiden hoitaja, jos asiakas antaa siihen luvan. Asiakkaan kuuleminen tapahtuu palveluohjauskäynnillä.
 • Palveluohjauksen perustehtävänä on tunnistaa asiakkaiden palvelutarpeet, arvioida tarpeita ja määritellä sen jälkeen asiakkaan tarvitsemien palveluiden kokonaisuus hoito – ja palvelusuunnitelmaan.
 • Mikäli asiakas täyttää palveluiden piiriin tulon kriteerit, asiakkaalle aloitetaan palvelut sopimuksen mukaan.
 • Asiakkaan palvelutarpeen määrittelyssä käytetään Gerontologisen kokonaisarvioinnin mittaristoja yksilölliset tarpeet huomioon ottaen.
 • Sosiaalipalvelujen piiriin kuuluvat mm. vammaispalvelulain mukaiset asunnon muutostyöt, asuntoon liittyvät välineet ja laitteet, henkilökohtainen apu, sosiaalihuoltolain tai vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu. Yhteydenotot oman palvelualueen aikuissosiaalipalveluihin: https://www.eposa.fi/yhteystiedot/yhteystiedot-palvelualueittain/aikuispalvelut/

Ikäihmisten palveluihin kuuluvat:

TOIMINTAKYKYÄ YLLÄPITÄVÄT PALVELUT

 • Omaishoidon tuki yli 65-vuotiaille koko PoSan alueelle. Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen palvelu, joka tarkoittaa sitä, että tukea voidaan myöntää kriteerit täyttävälle henkilölle vuosittain vahvistettavan määrärahan suhteessa. Omaishoidontuen hakemus yli 65-vuotiaille löytyy www.eposa.fi kohdasta lomakkeet -> Vanhuspalvelut
 • Ikääntyneille suunnattu kuntouttava päivätoiminta. Hakemus ikäihmisten kuntouttavaan päivätoimintaan löytyy: www.eposa.fi kohdasta lomakkeet -> Vanhuspalvelut
 • Yhteystiedot

KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT

 • Koko PoSan alueelle. Asiakasta lähin oleva tiimi hoitaa.
  • kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhdistetyt palvelut
  • kotihoidon tukipalvelut
  • omais-ja perhehoito yli 65-vuotiaille

(Seniorineuvola sekä omaishoidontuki alle 65 -vuotiaat ovat siirtyneet aikuispalveluihin)

Yhteystiedot

ASUMISPALVELUT

Asiakkaiden sijoittuminen palveluasumiseen tapahtuu SAP -ryhmän lausunnon perusteella. Lähtökohtana yksiköihin sijoittumiselle on, että kaikki mahdollinen kotona asumista tukeva palvelu on arvioitu ja toteutettu. Ensisijainen tavoite on aina selvittää avohoidon mahdollisuudet palveluiden järjestämisessä. Kotihoitoa pyritään järjestämään tehostetusti ennen pysyvää asumispalvelupaikkaa.

 • Tehostetun palveluasumisen yksiköt ovat kaikissa PoSan kuudessa jäsenkunnassa.
 • Uusia laitoshoidon paikkoja ei enää järjestetä.
 • Palvelua voidaan täydentää ostopalvelulla.

Yhteystiedot

IKÄIHMISTEN SOSIAALIPALVELUJEN ODOTUSAJAT Vanhuspalvelulain edellytys on, että kunnat julkaisevat puolivuosittain tiedot odotusajoista, eli siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut (26 §).

Odotusajat PoSassa 1.7.- 31.12.2020

Ikäihmisten palveluiden omavalvontasuunnitelmat

Ikääntyneen palveluopas

Yksityisiä palveluntuottajia