Ilmoittaminen poikkeuksellisesta tilanteesta

Jos onnettomuudesta, tuotantohäiriöstä, rakennelman tai laitteen purkamisesta tai muusta niihin rinnastettavasta syystä aiheutuu päästöjä tai syntyy jätettä siten, että siitä voi aiheutua välitöntä ja ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa tai jätteen määrän tai ominaisuuksien vuoksi erityisiä toimia jätehuollossa, on toiminnasta vastaavan tai jätteen haltijan ilmoitettava tapahtuneesta viipymättä ympäristöpalveluihin. Luvanvaraisen toiminnan osalta tarvittavat määräykset antaa asianomainen lupaviranomainen. (YSL 119-120 §).

Poikkeuksellisesta tilanteesta ei ole erillistä ilmoituslomaketta.