Kotiin annettavat palvelut

 • Kotihoidon palvelukokonaisuuteen kuuluvat palveluohjaus, kotihoito (hoiva ja huolenpito, sairaanhoito), kotihoidon tukipalvelut, perhehoito, tuettu asuminen, kotiinkuntoutusyksikön palvelut, kuntouttava päivätoiminta sekä omaishoidon tuki.
 • Kotihoidon tukipalveluita ovat kotona asumista ja päivittäistä selviytymistä tukevia palveluja, kuten asiointiapu, pesu-/ saunapalvelu, pyykkipalvelu, turvapalvelut, ateriapalvelu, siivouspalvelu, sotainvalidien palvelut, päivätoiminta
  • Tukipalveluista peritään kiinteät taksat.
  • Pelkkää tukipalvelua ei voida myöntää, vaan näitä palveluita asiakas voi hankkia yksityisiltä palveluntuottajilta saaden palvelut arvonlisäverosta vapaana sosiaalipalveluna sekä verotuksessa kotitalousvähennyksenä.
  • Palveluneuvojalta voi kysyä lisää yksityisistä palveluntuottajista PoSan alueella.
 • Kotihoidon järjestämisen lähtökohtana on asiakkaan kotona asumisen turvaaminen palveluiden avulla.
 • Kotihoidon henkilöstö koostuu sosiaali-ja terveysalan ammattilaisista, heitä sitoo vaitiolovelvollisuus ja toiminta on luottamuksellista.
 • Kotihoito voi olla joko tilapäistä tai säännöllistä. Tilapäinen kotihoito on tarkoitettu palveluntarpeeseen, jolloin palvelu toteutetaan harvemmin kuin kerran viikossa.
 • Kotihoidon toteuttaminen perustuu yksilölliseen hoito-ja palvelusuunnitelmaan ja hoito toteutetaan yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa toimintakykyä tukien.
 • Kotihoidon asiakkaaksi ottamisen kriteereillä selkiytetään palvelujen kohdentumista ensisijaisesti paljon hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville ikäihmisille ja pitkäaikaissairaille.

KUNTOUTTAVA PÄIVÄTOIMINTA

Kuntouttava päivätoiminta tarjoaa kotona asuville ikäihmisille ryhmätoimintaa ja yksilöllistä kuntoutusta. Kuntouttavan päivätoiminnan tavoitteena on tukea ikääntyneiden kotona selviytymistä ja nopeuttaa asiakkaan kotiutumista osastolta järjestämällä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä ylläpitävää ja kuntouttavaa toimintaa. Toimintaa järjestetään eri kohderyhmille, ja tarjoamme myös omaishoidettaville mahdollisuuden parkkihoitoon.

Päivätoimintajaksot ovat määräaikaisia, ja niiden pituus sekä käyntien määrä suunnitellaan aina yksilöllisesti. Jokaiselle kuntouttavan päivätoiminnan asiakkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, johon määritellään jakson tavoitteet. Jaksolla tehdään aina vähintään myös alku- ja lopputestaukset. Päivätoimintaan on kankaanpääläisillä kuljetusmahdollisuus.

Kuntouttava päivätoiminta pyörii viitenä päivänä viikossa, ja asiakkaat voivat hakea sinne hakemuksella. Hakemus löytyy tästä.

KOTIINKUNTOUTUMISYKSIKKÖ

Osasto on 17+1 paikkainen yksikkö jossa asiakkaat ovat kahden hengen huoneissa. Kuntoutumisjakso kestää keskimäärin 1-2 viikkoa. Kuntoutus tähtää kotiutukseen. Asiakkaat voivat tulla osastolle terveyskeskuksen osastolta, kotihoidosta kun kotihoito huomaa toimintakyvyn laskeneen ja kotona pärjääminen on hankaloitunut, hätäsijoituksena ja Kankaanpään intervalliasiakkaat. Asiakas tai omainen voi myös itse suoraan varata jakson osastolta. Intervallijakson pituus voi vaihdella muutamasta tunnista pariin viikkoon asiakkaan tarpeiden mukaan. Intervallivaraukset mielellään arkisin klo: 10–12, yhteystiedot esitteessä.

Asiakkaalle annetaan mahdollisuus toimia oman toimintakykynsä rajoissa. Heidän toimintakykynsä kehittymistä seurataan ja harjoitellaan etenkin niitä asioita joita kotona selviytyminen edellyttää. Vaikka pääpainotus jaksolla on fyysisen toimintakyvyn kehittämisessä, ei keskitytä vain yhteen osa-alueeseen vaan huomioidaan ihminen kokonaisuutena, toimivana ja ymmärtävänä yksilönä. Kaikki kuntouttava toiminta tähtää asiakkaan turvalliseen selviytymiseen omassa kodissaan / asuinympäristössään mahdollisimman pitkään. Sairaanhoitaja on paikalla joka arkipäivä 7-15, lääkäri käy 1x viikossa. On hyvä neuvotella ovatko asiakkaat tähän paikaan sopivia.

Kaikille asiakkaille tehdään yksilöllinen hoitosuunnitelma ja tarvittavat osaston määrittämät mittaukset. Jakson aikana asiakkaat ovat omissa vaatteissa ja tuovat mukanaan omat hygieniatuotteet. Kohtaamme, kuuntelemme, kuntoutamme ja kotiutamme.

Kotiinkuntoutumisyksikön esite

Yhteystiedot ja alueet
Palveluiden kriteerit
Kotihoidon maksut