Kuljetuspalvelut

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu

 • Kuljetuspalvelu on tarkoitettu vaikeavammaisille henkilöille, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka eivät vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Palvelun tarkoituksena on turvata kohtuulliset liikkumismahdollisuudet.
 • Haetaan kuljetuspalveluhakemuksella.
 • Vaikeavammaisuus voi aiheutua fyysisistä tai psyykkisistä syistä.
 • Vaikeavammaisuus tulee näyttää toteen lääkärinlausunnolla, jossa nimenomaan otetaan kantaa asiakkaan vaikeavammaisuuteen ja liikuntakykyyn (esteet ja rajoitteet vrt. joukkoliikennevälineiden käyttö) sekä kuvataan asiakkaan toimintakykyä. Lääkärinlausuntona voi käyttää PoSan omaa kuljetuspalvelua koskevaa lääkärinlausuntoa, C-lausuntoa tai vastaavaa.
 • Päätöksentekijän suorittamalla kotikäynnillä arvioidaan asiakkaan suoriutuminen arjen tilanteissa sekä toimintakyky suhteessa liikkumiseen.
 • Tarkoitettu työssä käyntiin, opiskeluun, asioimiseen, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja virkistykseen.
 • Palvelu ei kata sairaanhoitoon tai kuntoutukseen liittyviä matkoja, jotka kuuluvat Kelan toteuttaman sairausvakuutuslain piiriin.
 • Myönnetään vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukuukaudessa.
 • Kuljetuspalvelumatkat voivat suuntautua kotikunnan lisäksi naapurikuntiin.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

 • Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu toimintakyvyn heikentymisestä johtuvien kuljetustarpeiden turvaamiseksi.
 • Kuljetuspalveluhakemuksen liitteeksi toimitettava lääkärinlausunto, terveyden- tai sairaanhoitajan selvitys asiakkaan liikunta- ja toimintakyvystä.
 • Hakijan tulee toimittaa tositteet omista ja hänen kotitalouteensa kuuluvien henkilöiden tuloista ja talletuksista (tiliotteet).
 • Määrärahasidonnainen palvelu, johon PoSan yhtymähallitus määrittelee vuosittain toimintaohjeet sekä tulo- ja talletusrajat.
 • Voidaan myöntää enintään 8 yhdensuuntaista matkaa pääasiassa vain asuinkunnan alueelle kalenterivuodeksi.
 • Yli 10 % sotainvalidilla on subjektiivinen oikeus palveluun ilman tulo- ja talletusrajojen soveltamista ja omavastuun perimistä.

Kuljetuspalveluiden omavastuut

Käytettävissä olevat taksit