Vesistöön rakentaminen

Vesilain mukaan kaikki ruoppaukset tulee ilmoittaa Varsinais-Suomen ELY- keskukseen ja vesialueen omistajalle 30 vuorokautta ennen toimenpidettä. Jos ilmoituksesta ilmenee luvan tarve tai muuta huomioitavaa, niin ELY-keskus antaa hankkeesta lausunnon ennen 30 vuorokauden täyttymistä. Yli 500 m3:n ruoppaus edellyttää /aina aluehallintoviraston (AVI) luvan hakemista. /vesilain mukaisen luvan hakemista aluehallintovirastolta (AVI)

Myös muusta vesistön kunnostamisesta kuten vesikasvien niitosta, tulee tehdä ilmoitus Varsinais-Suomen ELY-keskukseen. Pienempikin toimenpide voi tarvita luvan, jos hankkeesta aiheutuu vesilaissa tarkoitettuja haitallisia seurauksia. Toimenpiteelle tulee hankkia naapureiden, vesialueen (yleensä osakaskunnan) ja massojen läjitysalueen omistajan suostumukset. Laajat hankkeet edellyttävät luvan hakemista aluehallintovirastosta.

Rannan täyttöön ei tule ryhtyä ominpäin – ensin tulee selvittää hankkeen luvanvaraisuus ja hankkia naapurien suostumus toimenpiteelle. Rakentaja on vastuussa kunnostuksesta aiheutuvista haitallisista vaikutuksista.

Vesirakennustyö