Ympäristönsuojelu

PoSan ympäristöpalvelut vastaa ympäristönsuojeluun liittyvistä viranomaistehtävistä Kankaanpään, Honkajoen, Jämijärven, Karvian, Merikarvian ja Siikaisten alueella.

Ympäristönsuojeluviranomaisena toimii PoSan ympäristö- ja terveyslautakunta, jonka keskeisenä tehtävänä on mm. ympäristö- ja maa-ainesluvista päättäminen, lakien ja asetusten sekä määräysten ja päätösten valvonta. Ympäristö- ja terveyslautakunta on delegoinut osan tehtävistä viranhaltijoille.

Säännöllistä valvontaa varten on laadittu PoSan ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2016-2020 sekä vuosittainen valvontaohjelma. Valvontasuunnitelmassa on esitetty tiedot alueen ympäristöoloista ja pilaantumisen vaaraa aiheuttavista toiminnoista sekä käytettävissä olevista valvonnan voimavaroista ja keinoista. Valvontaohjelmassa on tiedot valvottavista kohteista ja niihin kohdistettavista säännöllisistä valvontatoimista.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen valvontatehtäviin kuuluvat mm. ympäristöluvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen valvonta ja säännölliset määräaikaistarkastukset, ympäristönsuojelulain mukaisten ilmoitusten käsittely ja valvonta, ympäristönsuojelumääräysten valvonta, maa-aineslupien valvonta, jätelain valvontatehtävät, hajajätevesien valvonta, vesilain valvontatehtävät, maastoliikennelain ja vesiliikennelain valvontatehtävät, luonnonsuojelulaissa kunnalle säädetyt viranomaistehtävät.

Ohjeita ja määräyksiä

Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena ovat paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja siten kuin ympäristönsuojelulain (527/2014) 1 luvussa on esitetty.

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän (PoSan) ympäristönsuojelumääräykset 1.7.2020 alkaen.

Ympäristönsuojeluviranomaisen maksut

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (21.03.2019 alkaen)  sisältää maksut asioista, jotka käsitellään ympäristönsuojelulain (527/2014), vesilain (587/2011), jätelain (646/2011) ja merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009) nojalla.

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut (1.10.2019 alkaen ) sisältää maa-aineslain (555/1981) 23 §:n sekä maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 145 §:n nojalla maa-ainestaksan mukaan määräytyvät maksut.

Ympäristölupa-, ilmoitus- ja rekisteröintivelvolliset toiminnanharjoittajat voivat toimittaa vuosiraporttinsa sekä ilmoittaa häiriötilanteista sähköisesti. Linkki sähköiseen raportointiin sekä ohjeita toiminnanharjoittajille löytyy tästä.

Luvat ja ilmoitukset

Yhteystiedot