Ympäristölupa

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavalle toiminnalle on oltava ympäristölupa. Ympäristönsuojelulain (527/2014) liitteessä 1 on määritelty toiminnot, jotka vaativat ympäristöluvan. Luvan myöntää joko PoSan ympäristö- ja terveyslautakunta tai Etelä-Suomen aluehallintovirasto riippuen toiminnan luonteesta ja laajuudesta.

Ympäristölupahakemus toimitetaan kolmena kappaleena luvan myöntävälle viranomaiselle. Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) toisessa luvussa on määrätty lupahakemuksen sisällöstä ja siihen liitettävistä tiedoista. Ympäristö- ja terveyslautakunnalle kuuluva ympäristölupa käsitellään ja valmistellaan PoSan ympäristöpalveluissa.

Lupaprosessi on monivaiheinen, joten ympäristö- ja terveyslautakunnan päätöksen saaminen voi kestää kauankin. Prosessiin kuuluu mm. lupahakemuksesta tiedottaminen kuuluttamalla siitä vähintään 30 päivän ajan. Samoin kuulutetaan ympäristö- ja terveyslautakunnan tekemästä päätöksestä. Kuulutusten tavoitteena on varmistaa, että asianosaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä ympäristölupahakemuksista ja -päätöksistä. Kuulutukset vireillä olevista ympäristölupahakemuksista ja nähtävillä olevista lupapäätöksistä löytyvät sähköisesti kohdasta ilmoitustaulu  sekä kaupungin/kunnan viralliselta ilmoitustaululta.

Ohjeita ja ympäristölupien hakemuslomakkeet löytyvät ympäristöhallinnon sivuilta (linkki)