Puheterapia

Puheterapeutti on korkeasti koulutettu (FM) terveydenhuollon laillistama asiantuntija, joka tuottaa puheterapiapalveluita. Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tarkoituksena on auttaa muun muassa ääni-, puhe-, kieli-, kommunikaatio-, lukemis- ja/tai kirjoittamishäiriöistä henkilöä ehkäisemällä, lieventämällä, poistamalla, arvioimalla ja tutkimalla sekä kuntouttamalla edellä mainittuja häiriöitä sekä niihin liittyviä laajempia vuorovaikutuksen ongelmia ja/tai neurologisia vaikeuksia. Häiriöitä voi ilmetä lisäksi nielemisessä, syömisessä, kuulossa, suun motorisissa toiminnoissa ja suualueen rakenteessa (esim. suulakihalkiopotilaat). Häiriöt voivat aiheutua vammasta/sairaudesta tai olla synnynnäisiä. Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän (PoSa) perheterveydenhuollossa puheterapeutin virat on rajattu koskemaan lapsia ja nuoria. Koska puheterapiaresurssit Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymässä ovat rajalliset (laaja väestöpohja), puheterapeutin työkentän painopistealue puheterapiaresurssien osalta on alle kouluikäisten lasten neurologisten puheen ja/tai kielen kehityksen erityisvaikeuksien kuntouttamisessa.

PERUSTERVEYDENHUOLLON PUHETERAPEUTIN YLEISIMMÄT ASIAKASRYHMÄT

 • Äännevirheet ovat yleisimpiä ja lievimpiä puheen häiriöitä, joita kuntoutetaan rajoitetusti arviointi- ja seurantakäynneillä sekä ohjataan kotiharjoitteluun.
 • Lasten ja nuorten kielellinen erityisvaikeus (entinen nimi dysfasia) (kts. Esim. Rapinin-Allenin dysfasialuokitus).
 • Viivästynyt puheen ja kielen kehitys.
 • Dysfonologia (useamman äänteen puutokset ja sekaantumiset).
 • Lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeutta eli Dysleksiaa/Dysgrafiaa pyritään ennaltaehkäisemään puheterapeuttisin keinoin ts. harjaannuttamalla kielellisen tietoisuuden ja kuullun prosessoinnin taitoja.
 • Puheen sujuvuuden häiriöt eli änkytys ja sokellus.
 • Lasten syömisen ja nielemisen vaikeudet.
 • Huuli- ja suulakihalkioissapuheterapia on osa kokonaishoitoa.
 • Kuulovammat, esim. sisäkorvaistutteen saaneiden lasten puheen tuoton ja kuulemisen kuntoutus.
 • Motoriset puhevaikeudet(esimerkiksi verbaali dyspraksia, joka onRapinin-Allenin dysfasialuokituksen mukaan eräs kielellisen erityisvaikeuden alaryhmä).
 • Suualueen motoriset häiriöt.
 • Dysartria eli puhelihaksiston heikkoudesta, halvauksesta tms. johtuva puhelihaksiston koordinoinnin häiriö.
 • Äänihäiriöt.
 • AAC-menetelmiä (Augmentative And Alternative Communication eli puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointikeinot) tarvitsevat asiakkaat.

PUHETERAPEUTIN VASTAANOTOLLE PÄÄSEMINEN

Perheterveydenhuollon puheterapeutin palvelut on tarkoitettu kaikenikäisille lapsille ja nuorille, mutta työresursseista suurin osa suuntautuu alle kouluikäisten lasten arviointiin, tutkimukseen ja kuntoutukseen. Puheterapiaresurssit käytetään lastenneurologisten häiriöryhmien kuntouttamiseen.

Puheterapeutin vastaanotolle tullaan lähetteellä. Lääkärit, psykologit, neuvolaterveydenhoitajat ja muut terveydenhuollon työntekijät tekevät lähetteenpuheterapeutin arvioon pääsemiseksi.

Päivähoidon henkilökunta voi vanhempien luvalla ottaa yhteyttä puheterapeuttiin ja keskustella lapsen tilanteesta silloin, kun päiväkodissa on herännyt huoli lapsen kehityksestä. Päivähoidosta puheterapeutti toivoo kirjallista kuvausta lapsesta.

Lasten vanhemmat voivat ottaa myös tarvittaessa suoraan yhteyttä perusterveydenhuollon puheterapeuttiin ilman lähetettä.

Kaikki perheterveydenhuollon puheterapeutin käynnit ovat asiakkaalle maksuttomia ja luottamuksellisia.