Palveluiden kriteerit

Kotihoitoa myönnetään:

 • asiakkaille, jotka eivät selviydy arkielämän toiminnoista itsenäisesti, omaisten tms. avulla ja heidän hoito-ja huolenpitonsa vaatii erityistä ammattitaitoa. Palvelu kohdistuu henkilöille, jotka eivät kykene käyttämään itsenäisesti tai omaisen avustamana avoterveyden-ja sosiaalihuollon palveluita.
 • asiakkaille, jotka tarvitsevat säännöllistä, pääasiassa päivittäistä tai viikoittaista hoivaa, huolenpitoa ja/tai sairaanhoitoa selviytyäkseen jokapäiväisistä toiminnoistaan. Palvelutarpeeseen voidaan vastata kotihoidon palveluiden lisäksi tapauskohtaisesti myös palvelusetelillä tai ohjata asiakas yksityisten palveluiden piiriin.
 • tarpeenmukaisesti niin kuin se resurssien mukaan on kulloinkin mahdollista
 • asiakkaalle, jonka tulee pääsääntöisesti kyetä syömään itse ja liikkumaan/siirtymään yhden hoitajan avustamana.
 • asiakkaalle, jonka tulee ottaa käyttöön tarvittavat apuvälineet tai hoitotyötä helpottavat asiat, jotta kotihoidon työ mahdollistuu. Kotihoidon työntekijän työturvallisuus asiakkaan kotona on myös turvattava. Myös työntekijän altistuminen tupakansavulle ja esim. muille sisäilmasta (homeelle altistuminen) johtuville ongelmille on estettävä asiakkaan kotona.
 • päihteiden vaikutuksen alaisena olevalle asiakkaalle yleistilan tarkistuksena ja suunnitellut palvelut/hoitotoimenpiteet toteutetaan vasta asiakkaan selvittyä
 • lääkehoitona/lääkejakeluna asiakkaalle, jonka lääkkeiden valvonta ei enää omatoimisesti suju. Säännöllisten ja tilapäisten kotihoidon asiakkaiden lääkehoito/lääkejakelu siirtyy apteekkijakeluun, jos se asiakkaan lääkehoidon kannalta on perusteltua. Apteekin annosjakelupalkkion maksaa PoSa
 • vuodepotilaalle asiakkaan kotiin, mikäli hänen hoitonsa on turvattu myös käyntien välillä tai kotihoidon käynnit riittävät takaamaan turvallisen kotihoidon.
 • tarvittavana asiointipalveluna säännölliselle kuukausiasiakkaalle vain rajoitetusti. Säännölliseen asiointipalveluun voidaan asiakkaalle myöntää määrärahojen puitteissa palveluseteli palvelun ostamiseen
 • kotisairaalan potilaalle, jolloin hoitovastuu on erityispalveluiden kotisairaalalla.
 • yöhoitona poikkeustilanteessa palvelusetelillä lyhytaikaiseen tarpeeseen määrärahojen puitteissa

 Kotihoidon palveluita ei voida myöntää silloin, kun:

 • kyseessä on pelkkä tukipalvelu: siivous, asiointipalvelu tai ruoan valmistus. Näitä palveluita asiakas voi hankkia yksityisiltä palveluntuottajilta saaden palvelut arvonlisäverosta vapaana sosiaalipalveluna sekä verotuksessa kotitalousvähennyksenä
 • asiakas pystyy itse tai omaisen avulla hakemaan palveluita kodin ulkopuolelta (esim. avoterveydenhuolto)
 • kotihoidon käynnit eivät riitä vastaamaan asiakkaan palvelutarpeeseen, asiakas ei pärjää omatoimisesti tai omaisen/muun läheisen avulla kotihoidon käyntien välillä
 • Kun asiakkaan kotiin tarvitseman avuntarpeen määrä nousee 90-100 tuntiin kuukaudessa, palvelukartoitus tehdään uudelleen ja palvelua jatketaan vain jos se on resurssien kannalta mahdollista ja asiakkaan hoidon kannalta perusteltua.
 • asiakas ei halua ottaa vastaan palvelua, kieltäytyminen kirjataan asiakastietojärjestelmään ja asiakkaalta pyydetään kieltäytyminen kirjallisena
 • asiakas ei anna lupaa tietojensa katseluun /kirjaamiseen asiakastietojärjestelmään
 • asiakkaan tai kiinteästi hoidossa mukana olevan läheisen aggressiivista käytöstä ei saada hallintaan tai jos asiakas ei sitoudu yhteistyöhön vaikka ymmärtäisi sen merkityksen hoitonsa ja hyvinvointinsa kannalta
 • kotihoidon työntekijöiden koskemattomuutta ei voida turvata

 

Tukipalveluiden myöntämisperusteena on asiakkaalle tehty kokonaisarviointi tilanteesta.

Ateriapalvelun perusteita/kotiin kuljetettavat ateriat:

 • kotihoito ei valmista aterioita, ateriat tilataan ruokahuollon palveluista, jotka myös pääsääntöisesti hoitavat ruoan kuljetuksen
 • palvelu myönnetään asiakkaalle, joka ei pysty itse tai omaisensa avustuksella valmistamaan tai lämmittämään ruokaa
 • myönnetään asiakkaalle, joka ei sairautensa vuoksi pysty huolehtimaan riittävän monipuolisesta ruokailusta
 • terveydelliset syyt edellyttävät säännöllisen aterian nauttimista

Sauna-ja kylvetyspalvelun myöntämisen perusteet:

 • asiakkaalla ei ole kotona asiallisia peseytymismahdollisuuksia tai hän ei itse selviydy peseytymisestä
 • Kylvetyspalvelu kotiin tuotettuna vie kohtuuttomasti aikaa (esim.puulämmitteinen sauna jne)
 • kotihoidon työjärjestelyjen kannalta järkevämpää palvelupäivien ym. yhteydessä.

Turvapalvelun myöntämisen perusteet:

 • asiakas tekee sopimuksen suoraan turvapalvelun tuottajien kanssa (Stella Kotipalvelut Oy tai MainioVire).
 • Kotihoito avustaa asiakasta puhelimen tilauksessa ja asennuksessa. Yhteys tilauksissa esimerkiksi palveluneuvojaan 0447727560 tai palveluohjaajiin.
 • myönnetään asiakkaalle tarpeen arvioinnin perusteella
 • tärkein peruste kotona asumisen tukeminen
 • turvahälytyskäynnit päiväsaikaan suoritetaan pääsääntöisesti omaisten tai kotihoidon henkilöstön avulla, yöaikaan hälytykset ohjautuvat sovitusti omaisille, sopimustakseille tai sairaankuljetukseen. Asiakkaan hälytyslistaan on sovittava useita vaihtoehtoja avustuskäynnin turvaamiseksi.
 • Hälytyskäynnit ovat asiakkaalle maksullisia.

Pyykkihuoltopalvelun perusteet:

 • asiakkaalla ei ole asiallisia pyykinpesumahdollisuuksia
 • kotihoidon työjärjestelyjen kannalta järkevämpää esim. palvelupäivien ym. yhteydessä
 • asiakas ei pysty itse hoitamaan pyykkihuoltoaan hyvistä olosuhteista huolimatta
 • pelkkää pyykkipalvelua tarvitseva asiakas ohjataan pääsääntöisesti yksityisten palvelujen piiriin

 Päiväkeskustoiminnan perusteet:

 • asiakkaan kotona selviytymisen tukeminen, yksinäisyyden ja turvattomuuden lieventäminen
 • omaishoitajan jaksamisen tukeminen
 • kotihoidon palveluiden korvaaminen, perushoitomahdollisuudet kotona puutteelliset
 • päivittäisten toimintojen ylläpitäminen

Sotainvalidien tukipalvelut:

 • Yli 10 % sotainvalideille järjestettävät, Valtiokonttorin korvaamat palvelut.