Sidonnaisuusrekisteri

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan ko. laissa määrättyjen kunnan ilmoitusvelvollisten luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoidossa.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Tiedot sidonnaisuuksista julkaistaan sidonnaisuusrekisterissä sen jälkeen, kun tarkastuslautakunta on ilmoitukset tarkastanut.

Sidonnaisuusilmoitukset

Rekisteriseloste