Henkilökohtainen apu ja palveluasuminen

Henkilökohtainen apu -palvelu

  • Vammaispalveluhakemuksen liitteeksi toimitettava sairauksia ja toimintakykyä kuvaava lääkärinlausunto.
  • Vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua päivittäisissä toiminnoissa kotona ja/tai kodin ulkopuolella.
  • Edellytetään, ettei avuntarve johdu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista.
  • Henkilökohtaista apu -palvelua ei ole tarkoitettu pääasiassa asiakkaan hoitotoimenpiteisiin.
  • Avustustunteja myönnetään välttämättömän tarpeen mukaan päivittäisiin toimintoihin sekä työhön ja opiskeluun. Harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen myönnetään väh. 30 h/kk, ellei tätä pienempi tuntimäärä riitä turvaamaan avuntarvetta.
  • PoSan alueella henkilökohtaista apua voidaan järjestää korvaamalla henkilökohtaisen avustajan palkkauksesta aiheutuvat kustannukset vaikeavammaisen henkilön toimiessa itse työnantajana tai PoSan hankkimana ostopalveluna

Palveluasuminen

  • Palveluasuminen tarkoittaa asumisen ja/tai asumiseen liittyvien palveluiden järjestämistä vaikeavammaiselle henkilölle kotiin tai asumispalveluyksikköön.
  • Vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee toisen henkilön apua päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa jatkuvaluonteisesti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti.
  • Vammaispalveluhakemuksen liitteeksi on toimitettava lääkärinlausunto.