Talousvesi

Talousvesi

Verkostovesi

Talousveden tulee täyttää sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1352/2015) laatuvaatimukset ja –suositukset. Pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista säädetään Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (401/2001).

Vesihuoltolaitokset, vesiyhtymät ja -osuuskunnat vastaavat alueellaan toimittamansa veden laadusta. Terveysvalvonta valvoo valvontaohjelman mukaisilla näytteenotoilla verkostoveden laatua. Valvonnan tarkoituksena on seurata veden laatua terveydelle haitattoman veden jakelun varmistamiseksi.

Talousvettä toimittavissa laitoksissa tai vastaavissa työskentelevällä, talousveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevän henkilön on osoitettava talousvesihygieeninen osaaminen suorittamalla ns. osaamistesti. Lisätietoa osaamistestistä löydät Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta (Valvira).

Tietoa talousvedestä löytyy myös.

https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/vesi/talousvesi

https://www.valvira.fi/ymparistoterveys/terveydensuojelu/talousvesi

 

Kaivovesi

Kaivovedet eivät kuulu terveysvalvonnan säännöllisen valvonnan piiriin. Kaivovedet kannattaa tutkituttaa kuitenkin muutaman vuoden välein, koska kaivorakenteiden rikkoutumiset ja runsaat pintavesivalunnat voivat heikentää kaivon vedenlaatua. Kaivovesinäytteen voi asukas ottaa itsekin ja toimittaa sen ympäristölaboratorioon. Lisätietoja kaivoista löydät Suomen ympäristökeskuksen www-sivuilta.

Hyvä kaivo -esite

https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/vesi/kaivovesi