Rekisteröitävät toiminnat

Polttonesteiden jakeluasemat

Moottorikäyttöisessä ajoneuvossa tai moottoriveneessä polttoaineena käytettävän nestemäisen polttoaineen jakeluaseman ympäristönsuojeluvaatimuksista säädetään Valtioneuvoston asetuksella asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista (444/2010).

Rekisteröinti tehdään kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 90 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Toiminta voidaan aloittaa, kun kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on rekisteröinyt toiminnan tai ilmoituksen jättämisestä on kulunut 90 päivä.

Nestemäisten polttoaineiden jakeluaseman rekisteröinti-ilmoitus (PDF)

Pienet energiantuotantolaitokset

Pienten energiantuotantolaitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista säädetään Valtioneuvoston asetuksella polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista (750/2013). Energiantuotantolaitoksen on lisäksi täytettävä rekisteröinnin edellytykset.

Energiantuotantolaitoksen rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään tehdään kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 90 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Toiminta voidaan aloittaa, kun kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on rekisteröinyt toiminnan tai ilmoituksen jättämisestä on kulunut 90 päivää.

Pienen energiatuotantolaitoksen rekisteröinti-ilmoitus (PDF)
Pienen energiatuotantolaitoksen rekisteröinti-ilmoituksen liitelomake (PDF)

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröityjen pienten energiantuotantolaitosten on toimitettava vuosiraportti kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosittain helmikuun loppuun mennessä.

Vuosiraportointiin on käytettävä soveltuvin osin valtion ympäristöhallinnon lomakkeita.

Asfalttiasemat

Asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista säädetään Valtioneuvoston asetuksella asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista (846/2012).

Asfalttiaseman on täytettävä rekisteröinnin edellytykset.

Asfalttiasemat toimivat lähtökohtaisesti rekisteröinti-ilmoituksen nojalla, jos toimintaan ei erityisestä syystä tarvita ympäristölupaa.

Asfalttiaseman rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään tehdään kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 90 vuorokautta ennen toiminnan suunniteltua aloittamista. Toiminta voidaan aloittaa, kun kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on rekisteröinyt toiminnan tai ilmoituksen jättämisestä on kulunut 90 päivää.

Asfalttiaseman rekisteröinti-ilmoitus (PDF)

Orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta

Valtioneuvoston asetuksen eräiden orgaanisia liuottimia käyttävien toimintojen ja laitosten ilmaan johdettavien päästöjen rajoittamisesta (64/2015) tavoitteena on vähentää ns. VOC-päästöjä (Volatile Organic Compounds). Ne ovat haitaksi terveydelle ja aiheuttavat alailmakehän otsonipitoisuuden kohoamista.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) liitteen 2 mukaisien orgaanisia liuottimia käyttävät toiminnat on ilmoitettava ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröintiä varten.

VOC-toiminnan rekisteröinti-ilmoituslomake (DOC)