Vapauttaminen vesijohtoon ja viemäriin liittämisestä

Vesilaitoksen toiminta-alueella sijaitseva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Kunnan ympäristösuojeluviranomainen voi tietyin edellytyksin myöntää vapautuksen liittymisvelvollisuudesta.

Hakemuksesta pyydetään lausunto vesihuoltolaitokselta, terveydensuojeluviranomaiselta ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ennen päätöksen tekemistä.

Vesijohtoon ja viemäriin liittymisvelvollisuudesta ja siitä vapauttamisesta määrätään vesihuoltolaissa. Lain tavoitteena on turvata sellainen vesihuolto, että moitteetonta talousvettä on saatavilla riittävästi kohtuullisin kustannuksin ja samoin turvata asianmukainen viemäröinti.

Vapaamuotoinen hakemus toimitetaan PoSan ympäristöpalveluun.