Oikaisuvaatimusohje laskuille

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Jos olet tyytymätön laskuun, voit hakea siihen muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Laskuun ei voi hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen käsittely on sinulle maksutonta.

Oikaisuvaatimusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä oikaisuvaatimus, mikäli lasku on osoitettu sinulle tai lasku vaikuttaa
välittömästi oikeuteesi, velvollisuuteesi tai etuusi.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viranomaisella viimeistään 30. päivänä siitä, kun olet
saanut laskun. Lasku katsotaan saapuneeksi 7. päivänä laskun lähettämisestä, ellei muuta
näytetä. Laskun saapumispäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa perille ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Ilmoita oikaisuvaatimuksessa nimesi, henkilötunnuksesi, yhteystietosi, oikaistavan laskun
numero, vaatimasi muutos ja perustelusi vaatimukselle. Liitä mukaan asiakirjat, joihin vetoat,
jollet ole toimittanut niitä jo aiemmin. Jos puhevaltaasi käyttää laillinen edustajasi tai
asiamiehesi tai jos oikaisuvaatimuksen laatii joku muu henkilö, ilmoita myös hänen nimensä
ja yhteystietonsa.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja toimitusosoite
Osoita oikaisuvaatimus: Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä, Kirjaamo,
Tapalankatu 20, 38700 KANKAANPÄÄ, tai sähköposti: [email protected]