Lastensuojelu

Lastensuojelussa järjestetään lapselle ja perheelle tukea silloin, kun muiden palvelujen tuki ei riitä. Lapsen suojelun kannalta tarpeelliset lastensuojelun avohuollon tukitoimet järjestetään yhteistyössä lapsen, perheen ja verkostojen kanssa. Tukitoimien tarkoituksena on vahvistaa lapsen ja perheen toimintakykyä lapsen omassa kasvuympäristössä. Lastensuojeluasia voi tulla vireille joko lastensuojeluilmoituksen tai lapsen/vanhemman tekemän hakemuksen kautta. Vireilletulon jälkeen tehdään palvelutarpeen arviointi, jossa arvioidaan lastensuojelun asiakkuuden tarvetta. Päätöksen lastensuojelun asiakkuudesta palvelutarpeen arvioinnin perusteella tekee sosiaalityöntekijä. Lastensuojelun asiakkuudessa lapsella on oma asioista vastaava sosiaalityöntekijä, joka vastaa lapsen asiakasprosessista.

Lastensuojelua on:

  • avohuollon tukitoimet
  • sijoitus avohuollon tukitoimena
  • kiireellinen sijoitus
  • huostaanotto
  • sijaishuolto
  • jälkihuolto

Kuka voi ottaa yhteyttä lastensuojelun tarpeen arvioimiseksi?

Jokainen, joka on huolissaan lapsen tai nuoren tilanteesta; lapsi tai nuori itse, vanhempi, sukulaiset, ystävät tai naapurit. Sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen, nuorisotoimen, poliisin ja seurakunnan palveluksessa olevat tai hätäkeskus- ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön työntekijät ovat lastensuojelulain 25 §:n perusteella velvollisia ilmoittamaan lapsesta, jonka tilanne aiheuttaa huolta.

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kirjallisena nettisivuilta löytyvällä kaavakkeella, tai soittamalla Satakunnan sosiaalipäivystykseen 02 623 4380.

Avohuollon tukitoimet

Jos palvelutarpeen arviointia tehdessä todetaan lastensuojelun lapsen suojelun tarve, sekä avun tai tuen tarve, aloitetaan silloin lastensuojelun asiakkuus. Avohuollon tukitoimet ovat perheelle järjestettäviä tukitoimia, jotka järjestetään yhteistyössä asiakkaan ja hänen perheensä kanssa. Avohuollon tukitoimia ovat mm: tukihenkilö, tukiperhe, tehostettu perhetyö, sosiaaliohjaus, perhekuntoutus, taloudellinen tuki sekä muut lasta ja perhettä tukevat palvelut ja tukitoimet.

Sijoitus avohuollon tukitoimena

Lapsi voidaan sijoittaa yksin tai yhdessä vanhemman kanssa avohuollon tukitoimena. Sijoitus avohuollon tukitoimena on lapsen huolenpidon väliaikaista järjestämistä, tuen tarvetta arvioiva tai kuntouttava sijoitus. Sijoitus avohuollon tukitoimena tapahtuu suunnitelmallisesti ja se järjestetään asiakassuunnitelmassa tarkoitetulla tavalla.

Lapsen kiireellinen sijoitus

Kun lapsen tai nuoren henki tai hyvinvointi on välittömässä vaarassa, tehdään lapsen kiireellinen sijoitus. Lapsi voidaan sijoittaa kiireellisesti kodin ulkopuolelle. Kiireellisen sijoituksen aikana arvioidaan lapsen tilannetta ja sijoituksen tarvetta. Kiireellisestä sijoituksesta päättää sosiaalityöntekijä.

Huostaanotto

Huostaanotto on viimesijaisin keino turvata lapsen kasvu ja kehitys.  Huostaanotolla on oltava lastensuojelulain mukaiset edellytykset sekä avohuollon tukitoimet eivät mahdollista lapsen huolenpidon toteuttamista tai ne osoittautuvat riittämättömiksi. Huostaanoton valmistelussa on otettava huomioon kokonaisvaltaisesti lapsen etu. Huostaanotettu lapsi tai nuori voidaan sijoittaa sijaisperheeseen, perhekotiin tai lastensuojelulaitokseen. Sijoitus voi tapahtua myös sukulaisperheeseen, jos se arvioidaan lapsen edun mukaiseksi.

Sijaishuolto

Sijaishuollossa lapsen hoito järjestetään oman kodin ulkopuolella perhehoidossa, ammatillisessa perhekodissa tai lastensuojelulaitoksessa. Sijaishuoltopaikka valitaan lapsen tarpeiden mukaan.

Jälkihuolto

Jälkihuolto on kokonaisvaltaista tukea lapselle tai nuorelle sijaishuollon tai pitkän avohuollon sijoituksen päättymisen jälkeen. Jälkihuollossa tuetaan lapsen kotiutumista sijaishuollosta tai autetaan nuorta itsenäisen elämän aloittamisessa. Tuki on ohjausta, neuvontaa, toimintakyvyn ylläpitämistä ja tarvittaessa toimeentulon tukemista.