Maa-aineslupa

Kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen on oltava maa-aineslain mukainen lupa. Maa-aineksen murskaamiseen tarvitaan ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa, jos samalla alueella murskataan yhteensä yli 50 päivää tai jos toimitaan pohjavesialueella. 1.7.2016 lähtien samaa hanketta koskeva maa-aines- ja ympäristölupahakemus käsitellään ja ratkaistaan normaalisti yhdessä. Yhteistä lupaa voidaan hakea yhdellä lupahakemuksella.

Lupahakemukseen liitetään maa-ainesasetuksen mukainen ottamissuunnitelma, josta ilmenee mm. ottamisalueen kuvaus, selvitys pohjavesiolosuhteista ja pohjaveden havaintopaikoista, ympäristöhaittojen vähentämistoimista sekä ottamisalueen jälkihoidosta. Hakemus tulee toimittaa neljänä (4) kappaleena PoSa ympäristöpalveluun.

Maa-aineslupaa ei tarvita, jos aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Käytön tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Vähäinenkään ainesten ottaminen myytäväksi (esimerkiksi naapurille tai tiekunnalle) ei ole mahdollista ilman lupaa.

Maa-ainesten kotitarveotosta on tehtävä ilmoitus valvontaviranomaiselle, mikäli otettava määrä ylittää 500 kiintokuutiometriä. Ilmoitukseen on liitettävä kartta, johon on merkitty ottoalueen sijainti.

Maa-ainesten ottamiseen liittyvät ilmoitus- ja lupalomakkeet

Ympäristöhallinnon sivuilta  löytyy lisäohjeita.