Elintarvikevalvonta

Elintarvikevalvonta valvoo mm. elintarvikkeiden valmistamista, säilyttämistä, kaupan pitämistä, tarjoilemista, kuljettamista tai muuta elintarvikkeiden luovutusta ja käsittelyä. Valvonnan tehtävänä on ehkäistä terveysvaaroja, suojata kuluttajia taloudellisilta tappioilta ja turvata elintarvikkeiden laatu. Elintarvikkeiden toimijat vastaavat itse elintarvikkeiden turvallisuudesta. PoSan elintarvikevalvonnan tehtävänä on neuvoa toimijoita ja kuluttajia sekä valvoa, että elintarvikealan toimijat noudattavat elintarvikemääräyksiä.

Elintarvikehuoneistot ja laitokset

Elintarvikelain muutoksen (352/2011) myötä elintarvikehuoneiston ennakkohyväksymisestä on luovuttu ja siirrytty ilmoitusmenettelyyn. Eläimistä saatavia elintarvikkeita käsittelevät laitokset ovat jatkossakin hyväksymismenettelyn piirissä.

Elintarvikealan toimijan on tehtävä kirjallinen ilmoitus elintarvikehuoneistosta sijaintikunnan valvontaviranomaiselle viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista. Ilmoituksen käsittelystä peritään hyväksytyn taksan mukainen maksu. Käsittelyn päätteeksi valvontaviranomainen lähettää toimijalle todistuksen osoittamaan, että huoneisto on elintarvikevalvonnan valvontakohde ja kuuluu suunnitelmallisen elintarvikevalvonnan piiriin.

Toimijan vaihtumisesta sekä toiminnan keskeyttämisestä tai lopettamisesta on ilmoitettava viipymättä kirjallisesti tai sähköisesti. Näiden ilmoitusten käsittelystä ei peritä maksua.

Pienimmät toimijat, kuten yksityishenkilöiden tai harrastekerhojen vähäinen elintarvikkeiden myynti tai tarjoilu, on vapautettu ilmoitusvelvollisuudesta. Toiminta voi olla satunnaista tai määrältään vähäistä elintarvikkeiden käsittelyä. Ilmoitusta valvontaviranomaiselle ei tarvitse tehdä silloin, kun toimintaan liittyvät riskit ovat elintarviketurvallisuuden kannalta vähäisiä sekä:

  1. elintarvikealan toiminta tapahtuu samassa huoneistossa kuin toimijan harjoittama muu elinkeinotoiminta (esim. apteekki, kampaamo, videovuokraamot);
  2. toimija on yksityinen henkilö (esim. satunnainen torimyynti) ; tai
  3. toimintaa ei voida pitää elinkeinon harjoittamisena (esim. seurakunnat, kyläseurat, yhdistykset).

Alkutuotantopaikasta ilmoittaminen

Elintarvikealan toimijan on ilmoitettava kunnan valvontaviranomaiselle alkutuotantopaikasta ja siellä harjoitettavasta alkutuotannosta. Alkutuotannon tuotteiden vähäisen luovutuksen suoraan kuluttajalle katsotaan kuuluvan alkutuotantoon, eikä siitä enää tarvitse tehdä erillistä elintarvikehuoneistoilmoitusta.

Lisätietoja:

Evira, alkutuotanto
Evira, alkutuotannosta ilmoittaminen

Omavalvontasuunnitelma

Elintarvikelain muutoksen (352/2011) myötä elintarvikehuoneistojen omavalvontavelvoitteet säilyvät jatkossakin, mutta omavalvontasuunnitelmaa ei enää hyväksytä. Omavalvontasuunnitelman riittävyys arvioidaan laitoksen hyväksymisen tai elintarvikehuoneistoon tehtävän ensimmäisen tarkastuskäynnin, ns. alkutarkastuksen yhteydessä.

Toimijalla on velvollisuus huolehtia omavalvonnasta yrityksessään. Toimijan on tunnettava elintarvikkeeseen ja sen käsittelyyn liittyvät terveysvaarat ja elintarviketurvallisuuden kannalta kriittiset kohdat toiminnassaan. Elintarvikehuoneistoilla on oltava riskien hallitsemiseksi riittävä omavalvontasuunnitelma. Laitosten tulee toimittaa omavalvontasuunnitelma viranomaiselle arvioitavaksi laitoksen hyväksymishakemuksen liitteenä.

Liikkuvasta elintarvikehuoneistosta tiedottaminen

Liikkuvan elintarvikehuoneiston elintarvikkeiden myynnistä tai tarjoilusta on tiedotettava kyseisen kunnan valvontaviranomaisille silloin, kun toiminta on oman viranomaisen toiminta-alueen ulkopuolella. PoSan alueella hyväksyttyjen liikkuvien elintarvikehuoneistojen ei tarvitse tiedottaa toiminnastaan PoSan toiminta-alueella (Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Merikarvia, Pomarkku ja Siikainen).
Tiedon on oltava viranomaisella viimeistään neljä arkipäivää ennen ilmoitetun toiminnan aloittamista. Asian käsittelystä ei peritä maksua.

Lomakkeet ja ohjeet