Asiakasmaksutiedote

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSULAIN UUDISTUS

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista/ https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920734

Asiakasmaksulaki laajentaa maksuttomuutta ja kohtuullistaa maksuja 1.7.2021 alkaen.

  • Alaikäisten asiakkaiden poliklinikkamaksu poistuu 1.7.2021.
  • Hoitajavastaanotot tulevat maksuttomiksi perusterveydenhuollossa.
  • Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, laitoshoidon ja perhehoidon asiakasmaksuihin sovelletaan yhdenmukaisia määräytymisperusteita.
  • Laki korostaa asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen ensisijaisuutta suhteessa toimeentuloturvaan.
  • Muutoksenhakua koskevaa sääntelyä on selkeytetty ja asiakkaan oikeusturvaa vahvistettu.
  • Jatkuvan ja säännöllisen kotihoidon enimmäismaksut määräytyvät jatkossa, ensimmäisiä palvelutunteja lukuun ottamatta, tuntikohtaisesti.
  • Ilman hyväksyttävää syytä peruuttamatta jätetystä terveydenhuollon vastaanottokäynneistä peritään 50,80 euron maksu yli 18-vuotiaalta.

 

Maksut, jotka peritään tulojen mukaan

  • Kunta voi periä asiakkaalta maksukyvyn mukaan määräytyvän maksun jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) ja pitkäaikaisesta palveluasumisesta sekä perhehoidosta, tehostetusta palveluasumisesta ja laitoshoidosta. Jo voimassa olevan asiakasmaksulain mukaan maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. Velvoite koskee sosiaalihuollon maksuja ja tulosidonnaisia terveydenhuollon maksuja.

 

Maksuttomat palvelut

  • Maksuttomina säilyvät samat palvelut, jotka ovat nykyisinkin maksuttomia. Lisäksi maksuttomia palveluja ovat hoitajavastaanotot perusterveydenhuollossa, alle 18-vuotiaiden poliklinikkakäynnit, avosairaanhoidon mielenterveystyö perusterveydenhuollossa, eräisiin tartuntatauteihin hoitoon liittyvät asiat.

 

Maksukatto eli asiakasmaksujen enimmäismäärä laajenee 1.1.2022

  • Maksukattoon lasketaan aiempaa enemmän palveluja vuoden 2022 alusta lähtien, jolloin maksukattoa kerryttävät myös suun terveydenhuollon, terapian ja tilapäisen kotisairaanhoidon maksut. Lisäksi toimeentulotuella maksetut asiakasmaksut kerryttävät maksukattoa. Sinun tulee itse seurata maksukaton täyttymistä. Asiakasmaksua koskevasta laskusta tulee käydä ilmi, kerryttääkö maksu maksukattoa.

Lisätiedot:    Terveyspalvelut: Laskuja koskevat tiedustelut ke-pe klo 9-15 p. 044 577 3325 tai [email protected]

Ikäihmisten palvelut: palveluneuvoja p. 044 772 7560

Sosiaali- ja perhepalvelut: palveluohjaaja p. 044 720 1054

 

 

Kankaanpää 23.6.2021

Jaana Männikkö, Kuntayhtymäjohtaja