Työikäisten palvelut

Yhteystiedot

Aikuissosiaalityön palvelut on suunnattu aikuisväestölle tilanteissa, joissa asiakkaalla on sosiaalipalvelujen tarvetta johtuen esim. toimeentulon haasteista, työttömyydestä, päihde- tai mielenterveysongelmista, elämänhallinnan vaikeuksista tai asunnottomuudesta. Aikuissosiaalityöhön kuuluu sosiaalityöntekijän tai -ohjaajan antama ohjaus, neuvonta, tuki ja apu sosiaalisten sekä taloudellisten ongelmien selvittämisessä.

Sosiaalityö ja sosiaaliohjaus

Sosiaalityöhön ja sosiaaliohjaukseen kuuluu palveluohjaus ja neuvonta kaikissa sosiaalipalveluissa.
Yhdessä asiakkaiden kanssa etsitään vaihtoehtoja elämäntilanteen parantamiseksi ja motivoidaan asiakkaita muutokseen. Tarvittaessa asiakkaan kanssa tehdään palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelma. Lisäksi asiakkaita opastetaan hakemusten tekemisessä (mm. PoSan ja Kelan hakemukset). Sosiaalityöntekijä on tavattavissa ajanvarauksella. Sosiaaliohjaajat ovat tavattavissa kunnissa ilman ajanvarausta kuntavastaanottoajoilla (katso yhteystiedot) sekä muina aikoina ajanvarauksella. Tarvittaessa asiakkaan luokse mennään kotikäynnille.

Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteena on elämänhallinnan ja sosiaalisen toimintakyvyn vahvistaminen, syrjäytymisen torjuminen sekä osallisuuden edistäminen. Sosiaalista kuntoutusta voidaan toteuttaa yksilöllisenä ohjauksena ja ryhmätoimintana.

Taloudellinen tuki

Asiakkaalla tulee olla Kelasta perustoimeentulotuen päätös, ennen kuin hän voi hakea täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea. Aikuissosiaalityössä neuvotaan ja autetaan erilaisten etuuksien hakemisessa.

Välitystili

Mikäli asiakkaalla on vaikeuksia raha-asioiden hoitamisessa, voidaan laskujen maksua hoitaa sosiaalitoimen välitystilin kautta. Välitystilin tarkoituksena on turvata esim. asiakkaan asuminen. Asiakkaan kanssa sovitut tulot siirretään sosiaalitoimeen, joka hoitaa esimerkiksi vuokran maksamisen ja muut elämisen kannalta välttämättömät menot asiakkaan puolesta. Sosiaalityöntekijä tekee päätöksen välitystiliasiakkuudesta.

Pitkäaikaistyöttömien palvelut

Työttömyyden pitkittyessä pohditaan yhteistyössä asiakkaan ja eri viranomaisten (esim. TE- sekä terveyspalvelut) kanssa vaihtoehtoja työttömyyteen. Tarvittaessa asiakas ohjataan terveystarkastukseen, työ- ja toimintakyvyn arviointiin, autetaan eläkehaun vireille laittamisessa yms.

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavan työtoiminnan aloittaminen perustuu aktivointisuunnitelmaan, joka tehdään yhdessä TE-palveluiden kanssa. Kuntouttava työtoiminta on mielekästä, toimintakykyä ja osaamista vahvistavaa tekemistä. Kuntouttava työtoiminta lisää pitkään työttömänä olleen henkilön valmiuksia siirtyä työelämään sekä vahvistaa ja tukee elämänhallintaa.

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP)

Monialaisessa yhteispalvelussa sosiaalitoimi, TE-palvelut, terveyspalvelut sekä Kela arvioivat yhdessä työttömän palvelun tarpeen. Monialaisen yhteispalvelun tavoitteena on edistää työttömien työllistymistä tarjoamalla heille heidän palvelutarpeensa mukaisia julkisia työvoimapalveluja sekä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja.

Päihde- ja mielenterveystyö

PoSan alueella asiakkaita palvelee mielenterveys- ja päihdepalvelukeskus Tähti, johon asiakas voi varata ajan itse ilman lähetettä. Päihdepalvelutarpeen arviointi tehdään mielenterveys- ja päihdepalvelukeskus Tähdessä, jonka jälkeen voi tarvittaessa hakea maksusitoumusta päihdekuntoutukseen sosiaalitoimesta.

Maahanmuuttajatyö

Kuntapaikan saaneilla maahanmuuttajilla on oikeus samoihin sosiaalipalveluihin kuin muilla kuntalaisilla. Asiakkaita ohjataan ja neuvotaan palveluiden hakemisessa ja käyttämisessä. Tarvittaessa käytetään omankielistä tulkkausta. Muilla maahanmuuttajilla on oikeus sosiaalipalveluiden ohjaukseen ja neuvontaan sekä välttämättömiin ja kiireellisiin sosiaalipalveluihin.