Palvelutarpeen arviointi

Onko Sinulla herännyt huoli läheisestä?

Huolen lapsesta, perheestä tai aikuisesta henkilöstä voi tehdä lomakkeella PoSan palvelutarpeen arviointitiimille nimettömänä tai omalla nimellä.

Lastensuojelulain § 25 mukaan julkisten palveluntuottajien (päivähoito, sosiaali- ja terveystoimi, poliisi, nuorisotoimi, opetus, palo- ja pelastus, seurakunta, hätäkeskus, tulli, rajavartiolaitos ja ulosotto) palveluksessa tai luottamustoimessa oleva, vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai itsenäisenä ammatinharjoittajana toimiva sekä kaikki terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat velvollisia salassapitosäännösten estämättä viipymättä ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttävät mahdollista lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Saman lainkohdan perusteella jokainen voi tehdä ilmoituksen, joten toimit täysin oikein.

PoSan sosiaalipalveluissa työskentelee palvelutarpeen arviointitiimi, joka vastaanottaa ja käsittelee lastensuojelu- ja sosiaalihuoltolain mukaiset ilmoitukset sekä sosiaalihuoltolain mukaiset hakemukset. Arvioimme yhdessä lasten ja perheiden sekä muiden kuntalaisten avun ja tukitoimien tarvetta.

Sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita ovat esimerkiksi perhetyö, lapsiperheiden kotipalvelu, tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta. Sosiaalihuoltolain mukaisen hakemuksen voi tehdä kuntalainen, huoltaja tai lapsi.

Sosiaalihuoltolain mukaisen hakemuksen voi tehdä yhdessä myös esimerkiksi kouluterveydenhuollon, kuraattorin, neuvolan tai terveydenhuollon kanssa. Hakemuksen kautta kuntalainen voi hakea sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita itselleen tai perheenjäsenelleen.